Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών Επαγγελμάτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς, Ψυκτικούς, Συντηρητές Καυστήρων αλλά και επιχειρήσεις που προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες, με κύκλο εργασιών έως και €200.000.

Παρέχει κάλυψη της αστικής ευθύνης του επαγγελματία/επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το Νόμο 3844/2010 και τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα για τα τεχνικά επαγγέλματα, για ατυχήματα τρίτων (σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που οφείλονται σε υπαιτιότητά τους.

Το Πρόγραμμα δίνει την ευελιξία να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με ανώτατα όρια ευθύνης από €50.000 έως και €200.000, ανάλογα με τον ετήσιο κύκλο εργασιών σας και το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

Τα ασφάλιστρα ξεκινούν από €150 – €390 το χρόνο, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για μικτές αμοιβές επαγγελματία ή επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €100.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος
€ 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000
Ετήσια Ασφάλιστρα € 150 € 200 € 250 € 300

Για μικτές αμοιβές επαγγελματία ή επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών από €100.001 – €200.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος
€ 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000
Ετήσια Ασφάλιστρα € 210 € 270 € 330 € 390

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Νομική Προστασία Οικοδομικών Επαγγελμάτων
Ποινική Νομική Προστασία Οικοδομικών Επαγγελμάτων