Ένα πλήρες πρόγραμμα για την ασφάλιση της εξοχικής ή δευτερεύουσας κατοικίας.

  • Διευρυμένη κάλυψη έναντι πλήθους κινδύνων και αστικής ευθύνης
  • Ενσωματωμένη κάλυψη Κλοπής
  • Κάλυψη για εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα και ειδικές κατασκευές, bbq, πέργκολες, κτλ.
  • Προνομιακό ασφάλιστρο αν ασφαλίζεται και η μόνιμη κατοικία.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Home Εξοχική

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

Πυρκαγιά – Κεραυνός – Ζημιές Πυρόσβεσης

Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά. Συμπεριλαμβάνεται πυρκαγιά που προήλθε από άμεση πτώση κεραυνού ή μεταδόθηκε από δάσος, θαμνώδη ή αγροτική έκταση. Καλύπτονται επίσης ζημιές που προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης ή καταστολής της πυρκαγιάς.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ευρεία Έκρηξη

Καλύπτονται ζημιές από οποιουδήποτε είδους έκρηξη, είτε αυτή συμβεί μέσα στους χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα είτε έξω από αυτούς, ασχέτως εάν επακολούθησε ή όχι πυρκαγια
Καλύπτονται επίσης, ζημιές από έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα καθώς και ζημιές από έκρηξη από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Καπνός

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από καπνό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε τρομοκρατικές ενέργειες ανεξάρτητα από το αν αυτές έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών ή διαδηλώσεων.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Κακόβουλες Βλάβες

Καλύπτονται ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Στάσεις – Απεργίες – Πολιτικές Ταραχές

Καλύπτονται ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές καθώς και ενέργειες των Αρχών για την καταστολή αυτών.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πρόσκρουση Οχήματος

Καλύπτονται ζημιές από πρόσκρουση οχήματος στο κτίριο καθώς και σε μαντρότοιχους, αυλόπορτες, περιφράξεις, εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στην ασφαλισμένη αξία του κτιρίου.
Εξαιρούνται οχήματα που ανήκουν ή οδηγούνται από τον ασφαλισμένο ή μέλη της οικογένειάς του ή πρόσωπα που έχουν σχέση εργασίας με αυτόν.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται άμεσα από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ζημιές από Διάρρηξη στο κτίριο

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται στο κτίριο λόγω κλοπής, απόπειρας κλοπής ή κατά τη διάρκεια κλοπής.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.800

Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης με Καινούριο

Σε περίπτωση ζημιών στο κτίριο της κατοικίας, ως βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η αξία αντικατάστασης με καινούριο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Βραχυκύκλωμα

Καλύπτονται ζημιές από βραχυκύκλωμα (υπέρταση, υπερφόρτωση, σχηματισμό τόξου, υπερθέρμανση ή κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας που προκαλεί φωτιά) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τμήματα αυτών καθώς και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Ισχύει απαλλαγή €150 για κάθε ζημιά στο πρόγραμμα με απαλλαγές.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.500

Πλημμύρα – Θύελλα - Καταιγίδα

Καλύπτονται ζημιές από πλημμύρα, θύελλα ή καταιγίδα.
Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €700 ανά ζημιά στο πρόγραμμα με απαλλαγές.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ρήξη Σωληνώσεων – Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Ύδρευσης, Κλιματισμού, Αποχέτευσης

Καλύπτονται ζημιές από διαρροή νερού ή υπερχείλιση σωληνώσεων, δεξαμενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης.
Καλύπτονται επίσης έξοδα διερευνητικών εργασιών και αποκατάστασης του τμήματος των σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν τη ζημιά.

Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €700 ανά ζημιά στο πρόγραμμα με απαλλαγές.

*Η κάλυψη δίδεται σε οικοδομές ηλικίας κάτω των σαράντα (40) ετών εκτός από την κάλυψη της αποχέτευσης που δίδεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Χιόνι –Παγετός-Χαλάζι

Καλύπτονται ζημιές από χιονόπτωση, βάρος χιονιού, παγετό, χαλάζι.
Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €700 ανά ζημιά στο πρόγραμμα με απαλλαγές.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Θραύση Υαλοπινάκων - Τζαμιών –Καθρεπτών

Καλύπτονται ζημιές υαλοπινάκων ή / και τζαμιών/κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και σταθερά ανηρτημένων καθρεπτών από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, πλην σεισμού (εκτός εάν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Καλύπτονται επίσης δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησής τους.
Ισχύει απαλλαγή €150 για κάθε ζημιά στο πρόγραμμα με απαλλαγές.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.000 ανά γεγονός
€1.500 ετησίως

Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία

Καλύπτεται η κλοπή, ολική ή μερική, από διάρρηξη ή ληστεία, καθώς επίσης και ζημιές που προκαλούνται στα ασφαλισμένα αντικείμενα λόγω διάρρηξης ή ληστείας.
Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €600 για κάθε ζημιά.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους συνεπεία Πυρκαγιάς

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους για υλικές ζημιές που προκαλούνται σε αυτούς από πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στον ασφαλισμένο χώρο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 50% του ασφ. κεφαλαίου με ανώτατο όριο €50.000

Έξοδα Κατεδάφισης και Αποκομιδής Ερειπίων

Καλύπτονται έξοδα για την κατεδάφιση ή / και απομάκρυνση ερειπίων ή συντριμμάτων μετά από ζημιά που προκαλείται από καλυπτόμενο κίνδυνο, με σκοπό της αποκατάστασης της ζημιάς.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 5% του ασφ. κεφαλαίου κτιρίου & περιεχομένου με ανώτατο όριο €3.000

Προστασία Υπασφάλισης

Εφόσον, σε περίπτωση ζημιάς, διαπιστωθεί υπασφάλιση που δεν υπερβαίνει το 10% της ασφαλισμένης αξίας, δεν υπολογίζεται κανένα ποσοστό υπασφάλισης και καταβάλλεται ολόκληρη η αποζημίωση.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 10% του ασφ.κεφαλαίου

Αστική Ευθύνη έναντι Ιδιοκτήτη από Πυρκαγιά

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του (τέκνα, σύζυγοι) ή προσώπων υπηρεσίας που κατοικούν στην ίδια κατοικία, προς τον ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές από πυρκαγιά.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 50% του ασφ.κεφαλαίου

Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης - Μετακόμισης

Καλύπτονται έξοδα προσωρινής μεταστέγασης ή μετακόμισης εφόσον η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη μετά από ζημιές που υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€700

Έξοδα Διαμονής σε Ξενοδοχείο

Καλύπτονται έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο οποιασδήποτε κατηγορίας, εντός της Ελληνικής επικράτειας, εφόσον η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη μετά από ζημιές που υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.500

Ασφάλιση Περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση

Ασφαλίζονται ζημιές που θα υποστούν τα ασφαλισμένα οικιακά αντικείμενα που βρίσκονται σε προσωρινή διεύθυνση παραμονής του ασφαλισμένου, ύστερα από την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου και με την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει άλλη ασφάλιση για τα αντικείμενα στη διεύθυνση που μεταφέρθηκαν προσωρινά.
Ισχύει για περίοδο έως 3 μήνες.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφ. κεφαλαίου περιεχομένου

Απώλεια Ενοικίων

Κάλυψη της απώλειας ενοικίου για τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που η οικία κριθεί μη κατοικήσιμη από ζημιές που υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο.
Ισχύει για το αναγκαίο χρονικό διάστημα αποκατάστασης της ζημιάς με μέγιστη διάρκεια τους δώδεκα (12) μήνες.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 10% του ασφ.κεφαλαίου

Κάλυψη Εξωτερικών Βοηθητικών Κτισμάτων και Κατασκευών

Ζημίες σε εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα ή ειδικές κατασκευές όπως bbq, πέργκολες, κ.α. από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€ 3.000

Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

Κάλυψη επειγόντων περιστατικών που αφορούν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, απώλεια ή κλοπή κλειδιών, θραύση κρυστάλλων/τζαμιών. Αποστολή επαγγελματία τεχνικού με κλήση στο 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210 9469733. Παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δείτε εδώ τα όρια κάλυψης

Προαιρετικές Καλύψεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να προστεθούν προαιρετικά οι εξής καλύψεις:

Σεισμός

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται άμεσα από σεισμό ή από πυρκαγιά, έκρηξη, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση ή/και τσουνάμι εφόσον αυτά οφείλονται σε σεισμό..

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Καθίζηση - Κατολίσθηση

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από αιφνίδια καθίζηση ή κατολίσθηση του εδάφους όπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Οικογενειακή Νομική Προστασία

Καλύπτεται ο ασφαλισμένος και τα προστατευόμενα μέλη.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Επιπλέον Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους συνεπεία Πυρκαγιάς

Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί αυξημένο κεφάλαιο για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς τρίτους συνεπεία πυρκαγιάς που περιέχεται στο βασικό πρόγραμμα.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δείτε ακόμη: