Ασφάλιση Φοιτητών Εξωτερικού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που σπουδάζουν με το πρόγραμμα Erasmus.

Παρέχει σειρά καλύψεων που αφορούν την περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, την Προσωπική Αστική Ευθύνη καθώς και την ταξιδιωτική ασφάλιση του φοιτητή.

Τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα προσιτά και διαμορφώνονται ανάλογα με το χρόνο παραμονής του φοιτητή από €60 (για τρίμηνη παραμονή) – €150 (για ετήσια παραμονή).

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Αναλυτικά οι καλύψεις:

Απώλεια ζωής από ατύχημα

Καλύπτεται η περίπτωση θανάτου από ατύχημα, εφόσον αυτός επέλθει αμέσως ή εντός ενός έτους μετά το ατύχημα. Καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίου το ποσό του κεφαλαίου κάλυψης.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €10.000

Μόνιμη ολική και μερική ανικανότητα από ατύχημα

Καλύπτεται η περίπτωση μόνιμης (ολικής ή μερικής) ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα, εφόσον η ανικανότητα επέλθει αμέσως ή εντός ενός έτους μετά το ατύχημα.
Στην περίπτωση ολικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ποσό του κεφαλαίου κάλυψης.
Σε περίπτωση μερικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσοστό του ανωτέρου ποσού, ανάλογα με το βαθμό / σοβαρότητα της ανικανότητας όπως περιγράφεται στον πίνακα ανικανοτήτων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €10.000

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα εντός και εκτός νοσοκομείου

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό, για την κάλυψη των πραγματικών εξόδων που πραγματοποιούνται εντός και εκτός νοσοκομείου μετά από ατύχημα. Περιλαμβάνονται έξοδα νοσηλείας και χειρουργικής επέμβασης, φαρμακευτικά & ιατρικά έξοδα όπως ακτινογραφίες, εξετάσεις, κτλ.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.200

Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση ατυχήματος

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό για την ιατρική μεταφορά του στη χώρα μόνιμης διαμονής του με αερομεταφορέα ή άλλο πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση ατυχήματος.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500

Δαπάνες μεταφοράς σορού από όλες τις χώρες από ατύχημα

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €2.000

Προσωπική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημίες που θα προκαλέσει σε τρίτους στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του κατά την παραμονή του στη χώρα σπουδών του, και οφείλονται σε λάθη η παραλείψεις του.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €6.000

Ολική απώλεια αποσκευών

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €300

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών για πάνω από 6 ώρες

Αφορά δαπάνες για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών του ασφαλισμένου στον τελικό προορισμό του ταξιδίου του.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €200

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης πτήσης, για πάνω από Α) 6 ώρες ή Β) 24 ώρες

Αφορά δαπάνες για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης του ασφαλισμένου.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Α)
€200
Β) €350

Δείτε Περισσότερα: