Προγράμματα & Καλύψεις

Τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος της Υδρογείου Ασφαλιστικής απευθύνονται σε άτομα από 16 – 65 ετών και προσφέρουν κάλυψη για ατυχήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ξεκινώντας με βάση την κάλυψη θανάτου από ατύχημα μπορείτε μαζί μας να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα ασφάλισης, επιλέγοντας το ύψος του κεφαλαίου που θα αποδοθεί σε περίπτωση θανάτου/μόνιμης ολικής ανικανότητας και συμπληρωματικές καλύψεις, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που συνεπάγεται ο τρόπος ζωής και η επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση το προκαθορισμένο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο καθώς και το επάγγελμά σας.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Αναλυτικά οι καλύψεις και παροχές των προγραμμάτων ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος:

Θάνατος από ατύχημα (Βασική Κάλυψη)

Τι καλύπτουμε:
Καλύπτεται η περίπτωση θανάτου από ατύχημα εφόσον αυτός επέλθει αμέσως ή εντός δύο χρόνων μετά το ατύχημα.
Τι παρέχουμε:
Καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίουτο ποσό του προκαθορισμένου ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Έως €200.000 ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα

Τι καλύπτουμε:
Καλύπτεται η περίπτωση ολικής ανικανότητας από ατύχημα που αναγκάζει τον ασφαλισμένο να μείνει εκτός εργασίας. Ισχύει εφόσον η ανικανότητα επέλθει αμέσως ή εντός δύο χρόνων μετά το ατύχημα.
Τι παρέχουμε:
Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο του ποσό του του προκαθορισμένου ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Έως €200.000 ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα

Τι καλύπτουμε:
Καλύπτεται η περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα που μειώνει δραστικά τη δυνατότητα του ασφαλισμένου να εργαστεί.
Τι παρέχουμε:
Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του προκαθορισμένου κεφαλαίου θανάτου/ μόνιμης ολικής ανικανότητας, ανάλογα με το βαθμό/ σοβαρότητα της ανικανότητας όπως περιγράφεται στον πίνακα ανικανοτήτων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος

Τι καλύπτουμε:
Καλύπτονται νοσηλευτικά, φαρμακευτικά και πάσης φύσεως ιατρικά έξοδα (π.χ. για ακτινογραφίες, εξετάσεις, κτλ.) στα οποία υποβάλλεται ο ασφαλισμένος εξ’ αιτίας του ατυχήματος.
Τι παρέχουμε:
Παρέχεται κάλυψη των εν λόγω εξόδων, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα και έως €1.500.

Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα

Τι καλύπτουμε:
Καλύπτεται η περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης του ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματός του.
Τι παρέχουμε:
Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ημερήσιο επίδομα που καθορίζεται ως ποσοστό του κεφαλαίου μόνιμης ανικανότητας, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, και έως €88/ημέρα. Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παραμονή στο νοσοκομείο και, το ανώτερο, μέχρι 180 ημέρες.

Ημερήσιο μετανοσοκομειακό επίδομα

Τι καλύπτουμε:
Καλύπτεται η περίπτωση παραμονής του ασφαλισμένου στο σπίτι για ανάρρωση, μετά από την περίθαλψή του σε νοσοκομείο, συνεπεία ατυχήματος.
Τι παρέχουμε:
Καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα για όσο χρόνο διαρκεί η ανάρρωση στο σπίτι και, το ανώτερο, μέχρι 100 ημέρες. Το επίδομα ισούται με το ποσό του νοσοκομειακού επιδόματος για τις πρώτες 10 ημέρες ανάρρωσης και ακολούθως: με 50% αυτού από την 11η-την 20ή ημέρα και 25% αυτού τις υπόλοιπες μέρες. Μέγιστο επίδομα €88/ημέρα.

Δείτε Περισσότερα: