Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια έως και €1.000.000.

Προσφέρει πολυεπίπεδη προστασία και μέγιστη ευελιξία ταυτόχρονα!

  • Πλήθος καλύψεων που παρέχονται ομαδοποιημένες σε 4 «πακέτα» συναφών κινδύνων: Α. Πυρκαγιά, Β. Νερά και Φυσικά Φαινόμενα, Γ. Ζημιογόνες Ενέργειες Τρίτων, και, Δ. Άλλες Σύνθετες Καλύψεις, π.χ. βραχυκύκλωμα, ληστεία, αστικές ευθύνες, κ.α.
  • Με μόνη προϋπόθεση την επιλογή του βασικού πακέτου Πυρκαγιάς, μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα απολύτως στα μέτρα σας, επιλέγοντας τις καλύψεις που αφορούν περισσότερο την επιχείρησή σας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
  • Επιπλέον, μπορείτε να ενδυναμώσετε την προστασία που σας παρέχει το πρόγραμμα με την επιλογή πρόσθετων προαιρετικών καλύψεων, όπως, π.χ σεισμού, κλοπής, απώλειας κερδών, κ.α.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

A.ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΥΡΟΣ

Πυρκαγιά – Κεραυνός –Καπνός -'Έκρηξη

Καλύπτονται ζημίες από πυρκαγιά και καπνό στο ασφαλιζόμενο κτίριο και τα περιεχόμενά του. Συμπεριλαμβάνεται πυρκαγιά που προήλθε από άμεση πτώση κεραυνού ή μεταδόθηκε από δάσος, θαμνώδη ή αγροτική έκταση.
Καλύπτονται επίσης ζημίες από έκρηξη φυσική ή χημική είτε επακολούθησε πυρκαγιά είτε όχι.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Έξοδα πυρόσβεσης

Καλύπτονται ζημίες που προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης / καταστολής της πυρκαγιάς.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Έξοδα κατεδάφισης & απομάκρυνσης ερειπίων

Καλύπτονται έξοδα για την κατεδάφιση ή / και απομάκρυνση ερειπίων ή συντριμμάτων μετά από ζημία που προκαλείται από καλυπτόμενο κίνδυνο, με σκοπό της αποκατάστασης της ζημίας.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
3% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου – με ανώτατο όριο €6.000 ανά γεγονός & ετησίως

Πρόσκρουση οχημάτων

Καλύπτονται ζημίες από πρόσκρουση οχήματος στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.
Εξαιρούνται οχήματα που ανήκουν ή οδηγούνται από τον ασφαλισμένο ή μέλη της οικογένειάς του ή πρόσωπα που έχουν σχέση εργασίας με αυτόν.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά

Καλύπτονται ζημίες από μερική ή ολική καταστροφή του ασφαλιζόμενου κτιρίου και περιεχομένου από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτά.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης με Καινούριο

Σε περίπτωση ζημιών / απωλειών, τόσο στο κτίριο όσο και στο περιεχόμενο (πλην των μηχανημάτων) της επιχείρησης, ως βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η αξία αντικατάστασης με καινούριο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Πτώση δένδρων, στύλων, καλωδίων

Καλύπτονται υλικές ζημίες από πτώση δέντρων, ηλεκτρικών και τηλεφωνικών στύλων ως αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως

Έξοδα έκδοσης αδειών & αμοιβές αρχιτεκτόνων/μηχανικών

Καλύπτονται έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων / μηχανικών για αποκατάσταση ζημιών από καλυπτόμενο κίνδυνο.
Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €3.000 ανά γεγονός & ετησίως

Προστασία Υπασφάλισης

Εφόσον, σε περίπτωση ζημίας, διαπιστωθεί υπασφάλιση που δεν υπερβαίνει το 10% της ασφαλισμένης αξίας, δεν υπολογίζεται κανένα ποσοστό υπασφάλισης και καταβάλλεται ολόκληρη η αποζημίωση.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

Κάλυψη επειγόντων περιστατικών που αφορούν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, απώλεια ή κλοπή κλειδιών, θραύση κρυστάλλων/τζαμιών. Αποστολή επαγγελματία τεχνικού με κλήση στο 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210 9469733. Παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες βοήθειας.
Αφορά επιχειρήσεις, γραφεία ή καταστήματα έως 150 τ.μ. και με έως 10 εργαζομένους.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δείτε εδώ τα όρια κάλυψης

Β. ΝΕΡΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (προαιρετική επιλογή)

Πλημμύρα

Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από πλημμύρα.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Θύελλα – Καταιγίδα

Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από θύελλα ή καταιγίδα.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Διαρροή σωληνώσεων – Υπερχείλιση δεξαμενών – Εργασίες αποκατάστασης

Καλύπτονται ζημίες από διαρροή νερού ή υπερχείλιση σωληνώσεων, δεξαμενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης.
Καλύπτονται επίσης έξοδα διερευνητικών εργασιών και αποκατάστασης του τμήματος των σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν τη ζημία.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι-Βάρος Χιονιού)

Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από χιόνι, βάρος χιονιού, παγετό χαλάζι.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Διαρροή εγκαταστάσεων αυτόματων πυροσβεστήρων (sprinklers)

Καλύπτονται ζημίες από διαρροή νερού ή υπερχείλιση εγκαταστάσεων αυτόματης πυρόσβεσης (sprinklers).

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Γ. ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (προαιρετική επιλογή)

Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται ζημίες από καλυπτόμενο κίνδυνο (π.χ. φωτιά, έκρηξη) που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές ενέργειες.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις

Καλύπτονται ζημίες από καλυπτόμενο κίνδυνο (π.χ. φωτιά, έκρηξη) που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Κακόβουλες ενέργειες - Βανδαλισμός

Καλύπτονται ζημίες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε κακόβουλες πράξεις τρίτων προς τον ασφαλιζόμενο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Δ. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (προαιρετική επιλογή)

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Καλύπτονται ζημίες από βραχυκύκλωμα (υπέρταση, υπερφόρτωση, σχηματισμό τόξου, υπερθέρμανση ή κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας που προκαλεί φωτιά) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τμήματα αυτών καθώς και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500 ανά γεγονός & €3.000 ετησίως

Θραύση εξωτερικών τζαμιών & εσωτερικών προθηκών

Καλύπτονται οι δαπάνες αντικατάστασης, μεταφοράς και τοποθέτησης εξωτερικών τζαμιών και εσωτερικών προθηκών, η θραύση των οποίων οφείλεται σε οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, πλην σεισμού (εκτός και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.800 ανά γεγονός & €3.000 ετησίως.

Θραύση εξωτερικών επιγραφών – πινακίδων

Καλύπτονται οι άμεσες υλικές ζημίες από θραύση εξωτερικών, σταθερά ανηρτημένων στο κτίριο επιγραφών / πινακίδων που οφείλονται σε τυχαίο γεγονός ή υπαιτιότητα τρίτων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις σεισμού, πλημμύρας, ανεμοστρόβιλου, στάσεων, απεργιών, διαδηλώσεων, τρομοκρατικών ενεργειών, κακόβουλων πράξεων, ανακαινίσεις χώρων, εργασίες πάνω στις επιγραφές – πινακίδες (εκτός εάν καλύπτονται σε άλλη παράγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου).

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €800 ανά γεγονός & €1.600 ετησίως

Καθίζηση – Ανύψωση – Κατολίσθηση

Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται άμεσα από αιφνίδια καθίζηση, ανύψωση, κατολίσθηση του εδάφους όπου βρίσκονται οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις, συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου ή περιεχομένου ή & των δύο ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Αλλοίωση εμπορευμάτων – πρώτων υλών

Καλύπτεται το κόστος της ποιοτικής αλλοίωσης εμπορευμάτων και πρώτων υλών που βρίσκονται εντός ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων της επιχείρησης και οφείλεται σε διακοπή της λειτουργίας τους για διάστημα μεγαλύτερο των 12 συνεχών ωρών.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
‘Εως €2.000 ανά γεγονός & €4.000 ετησίως

Έξοδα άντλησης υδάτων

Καλύπτονται οι δαπάνες για την άντληση υδάτων που προκλήθηκαν από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Εως €1.500 ανά γεγονός & ετησίως

Αστική Ευθύνη προς τρίτους και ιδιοκτήτη από μετάδοση πυρκαγιάς

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους για υλικές ζημίες που προκαλούνται σε όμορα ακίνητα και κινητά πράγματά τους και οφείλονται σε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στον ασφαλισμένο χώρο και επεκτάθηκε σε αυτά.
Περιλαμβάνεται η αστική ευθύνη προς τον ιδιοκτήτη της οικοδομής της επιχείρησης.
Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου πυρός, με ανώτατο όριο ευθύνης €30.000 ανά γεγονός & ετησίως

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Οικοδομής προς τρίτους για ζημίες από νερά

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του κτιρίου προς τρίτους για υλικές ζημίες από διαρροή νερού / υπερχείλιση στις σωληνώσεις, εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, ύδρευσης, sprinklers των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του ιδίου.
Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €10.000 ανά γεγονός & ετησίως

Ληστεία ταμείου (Hold up)

Καλύπτεται η κλοπή χρημάτων (μετρητών ή τραπεζικών επιταγών) που οφείλεται σε ληστεία ή οποία έγινε με απειλή ή με χρήση βίας εντός του ασφαλισμένου χώρου κατά τις εργάσιμες ώρες.
Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500 ανά γεγονός & €2.500 ετησίως

Περιοδική αύξηση αξιών περιεχομένου

Καλύπτεται η περιοδική αύξηση των αξιών περιεχομένου της επιχείρησης, π.χ επιπλέον εμπόρευμα σε περιόδους εορτών ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 15% των ασφαλιζόμενων αξιών του περιεχομένου

Προαιρετικές Καλύψεις

Κλοπή από διάρρηξη - ληστεία

Καλύπτεται η κλοπή, ολική ή μερική, από διάρρηξη ή ληστεία ασφαλισμένων αντικειμένων καθώς επίσης και οι ζημίες που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα λόγω κλοπής ή ληστείας.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου περιεχομένου

Σεισμός

Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται άμεσα από σεισμό ή από πυρκαγιά, έκρηξη, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση ή/και τσουνάμι εφόσον αυτά οφείλονται σε σεισμό.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου ή περιεχομένου ή & των δύο ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Ημερήσιο επίδομα διακοπής εργασιών

Καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης κατόπιν ζημιών που οφείλονται σε καλυπτόμενο κίνδυνο, εκτός σεισμού.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€100 ή €150 ή €200 ημερησίως έως τρεις μήνες μετά τη ζημιά

Επιπλέον Κεφάλαιο για Θραύση εξωτερικών τζαμιών & εσωτερικών προθηκών

Καλύπτονται οι δαπάνες αντικατάστασης, μεταφοράς και τοποθέτησης εξωτερικών τζαμιών και εσωτερικών προθηκών, η θραύση των οποίων οφείλεται σε οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, πλην σεισμού (εκτός και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €10.000

Απώλεια Κερδών

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Νομική Προστασία Επιχείρησης

Κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών για την προστασία των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε υποθέσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Περιλαμβάνει νομική προστασία για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, νομική προστασία εργατικών διαφορών, επαγγελματικής στέγης, διαφορών με ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€3.000

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ