Ολοκληρωμένη και προσιτή ασφάλιση της επιχείρησης.
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων, με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια έως και €1.000.000.

  • Διευρυμένη προστασία έναντι πλήθους κινδύνων ή τυχαίων γεγονότων που ενδέχεται να απειλήσουν την επιχείρηση.
  • Σειρά καινοτόμων καλύψεων προστιθέμενης αξίας όπως αστικές ευθύνες έναντι τρίτων, δαπάνες αποκατάστασης ζημιών, μεταστέγασης και φύλαξης περιεχομένου.
  • Έξτρα παροχή: έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της επιχείρησης.
  • Παρέχεται και χωρίς απαλλαγές, διασφαλίζοντας ότι, με μία μικρή προσαύξηση στο ασφάλιστρό σας, αποζημιώνεστε εξολοκλήρου, από το πρώτο ευρώ, για ό,τι συμβεί.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Βασικές Καλύψεις

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

Πυρκαγιά – Κεραυνός –Καπνός -'Έκρηξη

Καλύπτονται ζημίες από πυρκαγιά και καπνό στο ασφαλιζόμενο κτίριο και τα περιεχόμενά του. Συμπεριλαμβάνεται πυρκαγιά που προήλθε από άμεση πτώση κεραυνού ή μεταδόθηκε από δάσος, θαμνώδη ή αγροτική έκταση.
Καλύπτονται επίσης ζημίες από έκρηξη φυσική ή χημική είτε επακολούθησε πυρκαγιά είτε όχι.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Έξοδα πυρόσβεσης

Καλύπτονται ζημίες που προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης / καταστολής της πυρκαγιάς.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Έξοδα κατεδάφισης & απομάκρυνσης ερειπίων

Καλύπτονται έξοδα για την κατεδάφιση ή / και απομάκρυνση ερειπίων ή συντριμμάτων μετά από ζημία που προκαλείται από καλυπτόμενο κίνδυνο, με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500 ανά γεγονός & ετησίως

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Καλύπτονται ζημίες από βραχυκύκλωμα (υπέρταση, υπερφόρτωση, σχηματισμό τόξου, υπερθέρμανση ή κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας που προκαλεί φωτιά) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τμήματα αυτών καθώς και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500 ανά γεγονός & €3.000 ετησίως

Πρόσκρουση οχημάτων

Καλύπτονται ζημίες από πρόσκρουση οχήματος στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.
Εξαιρούνται οχήματα που ανήκουν ή οδηγούνται από τον ασφαλισμένο ή μέλη της οικογένειάς του ή πρόσωπα που έχουν σχέση εργασίας με αυτόν.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά

Καλύπτονται ζημίες από μερική ή ολική καταστροφή του ασφαλιζόμενου κτιρίου και περιεχομένου από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτά

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης με Καινούριο

Σε περίπτωση ζημιών / απωλειών, τόσο στο κτίριο όσο και στο περιεχόμενο (πλην των μηχανημάτων) της επιχείρησης, ως βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η αξία αντικατάστασης με καινούριο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Πλημμύρα

Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από πλημμύρα.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Θύελλα – Καταιγίδα

Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από θύελλα ή καταιγίδα.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι-Βάρος Χιονιού

Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από χιόνι, βάρος χιονιού, παγετό, χαλάζι.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Διαρροή σωληνώσεων – Υπερχείλιση δεξαμενών – Εργασίες αποκατάστασης

Καλύπτονται ζημίες από διαρροή νερού ή υπερχείλιση σωληνώσεων, δεξαμενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης.
Καλύπτονται επίσης έξοδα διερευνητικών εργασιών και αποκατάστασης του τμήματος των σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν τη ζημία.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Διαρροή εγκαταστάσεων αυτόματων πυροσβεστήρων (sprinklers)

Καλύπτονται ζημίες από διαρροή νερού ή υπερχείλιση εγκαταστάσεων αυτόματης πυρόσβεσης (sprinklers).

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Καλύπτονται ζημίες από καλυπτόμενο κίνδυνο (π.χ. φωτιά, έκρηξη) που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές ενέργειες.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις

Καλύπτονται ζημίες από καλυπτόμενο κίνδυνο (π.χ. φωτιά, έκρηξη) που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Κακόβουλες ενέργειες - Βανδαλισμός

Καλύπτονται ζημίες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε κακόβουλες πράξεις τρίτων προς τον ασφαλιζόμενο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Θραύση τζαμιών & καθρεπτών

Καλύπτονται ζημίες και/ή απώλειες τζαμιών/κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και σταθερά ανηρτημένων καθρεπτών από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, πλην σεισμού (εκτός και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).
Καλύπτονται επίσης δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και τοποθέτησής τους.
Η κάλυψη παρέχεται σε Α΄κίνδυνο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500 ανά γεγονός & €3.000 ετησίως

Ζημιές σε φωτεινές επιγραφές από πυρκαγιά – κεραυνό

Καλύπτονται οι άμεσες υλικές ζημίες από τυχαία πυρκαγιά ή/και πτώση κεραυνού σε φωτεινές επιγραφές σταθερές ή κινούμενες που είναι τοποθετημένες σε πόρτες, παράθυρα, ράφια και βιτρίνες. Συμπεριλαμβάνονται έξοδα τοποθέτησής τους.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500 ανά γεγονός & ετησίως

Κλοπή από διάρρηξη - ληστεία (Α) - Ζημίες από κλοπή (Β)

Καλύπτεται η κλοπή, ολική ή μερική, από διάρρηξη ή ληστεία ασφαλισμένου περιεχομένου της επιχείρησης καθώς επίσης και οι ζημίες που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα λόγω κλοπής ή ληστείας.
Καλύπτονται επίσης ζημίες που θα προκληθούν στο κτίριο λόγω κλοπής, απόπειρας κλοπής ή κατά τη διάρκεια κλοπής.
Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Α – Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου περιεχομένου

Β – Έως €1.500 ανά γεγονός & ετησίως

Ληστεία ταμείου (Hold up)

Καλύπτεται η κλοπή χρημάτων (μετρητών ή τραπεζικών επιταγών) που οφείλεται σε ληστεία η οποία έγινε με απειλή ή με χρήση βίας εντός του ασφαλισμένου χώρου κατά τις εργάσιμες ώρες.
Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500

Αστική Ευθύνη προς τρίτους και ιδιοκτήτη από μετάδοση πυρκαγιάς

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους για υλικές ζημίες που προκαλούνται σε όμορα ακίνητα και κινητά πράγματά τους και οφείλονται σε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στον ασφαλισμένο χώρο και επεκτάθηκε σε αυτά.
Περιλαμβάνεται η αστική ευθύνη προς τον ιδιοκτήτη της οικοδομής της επιχείρησης.
Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανώτερου ορίου κάλυψης.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο ευθύνης €30.000 ανά γεγονός & ετησίως

Έξοδα Φύλαξης

Καλύπτονται τα έξοδα φύλαξης της ασφαλιζόμενης περιουσίας για τις πέντε πρώτες ημέρες μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Έξοδα μεταστέγασης, αποθήκευσης, επανεγκατάστασης περιεχομένου

Καλύπτονται τα έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης του περιεχομένου της επιχείρησης, μετά από ζημίες που αυτή υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο όριο €5.000 ανά γεγονός & ετησίως

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Καταβάλλεται ποσό οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη έκτατων εξόδων (π.χ. πληρωμή ενοικίων) σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της επιχείρησης συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€500 μηνιαίως, έως 6 μήνες

Προστασία Υπασφάλισης

Ο όρος αφορά στην κάλυψη ζημιών σε νεοαποκτηθέντα αντικείμενα/εμπορεύματα/εξοπλισμό, η αξία των οποίων δεν είχε υπολογισθεί στο αρχικό ασφαλισμένο κεφάλαιο και εξασφαλίζει ότι, εφόσον η αξία αυτή δεν ξεπερνά το 10 % του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου, σε περίπτωση ζημίας, η αποζημίωση καταβάλλεται εξολοκλήρου.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

Κάλυψη επειγόντων περιστατικών που αφορούν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, απώλεια ή κλοπή κλειδιών, θραύση κρυστάλλων/τζαμιών. Αποστολή επαγγελματία τεχνικού με κλήση στο 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210 9469733. Παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες βοήθειας.
Αφορά επιχειρήσεις, γραφεία ή καταστήματα έως 150 τ.μ. και με έως 10 εργαζομένους.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δείτε εδώ τα όρια κάλυψης

Προαιρετικές Καλύψεις

Σεισμός

Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται άμεσα από σεισμό ή από πυρκαγιά, έκρηξη, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση ή/ και τσουνάμι εφόσον αυτά οφείλονται σε σεισμό.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου ή περιεχομένου ή & των δύο ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Ημερήσιο επίδομα διακοπής εργασιών

Καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης κατόπιν ζημιών που οφείλονται σε καλυπτόμενο κίνδυνο, εκτός σεισμού.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€60 ή €90/ημερησίως ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Καθίζηση – Κατολίσθηση

Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται άμεσα από αιφνίδια καθίζηση, ανύψωση, κατολίσθηση του εδάφους στο οποίο βρίσκονται οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις, συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου ή περιεχομένου ή & των δύο ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία της επιχείρησης

Προσφέρει κάλυψη έναντι αξιώσεων τρίτων για αποζημιώσεις που αφορούν υλικές ζημίες, ατυχήματα, σωματικές βλάβες ή/και θάνατο από ατύχημα, που προκύπτουν από την εν γένει λειτουργία και δραστηριότητα της επιχείρησης καθώς και από τη χρήση των εγκαταστάσεων που αυτή χρησιμοποιεί.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Επιπλέον Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους και Ιδιοκτήτη συνέπεια πυρκαγιάς

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους για υλικές ζημίες που προκαλούνται σε όμορα ακίνητα και κινητά πράγματά τους και οφείλονται σε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στον ασφαλισμένο χώρο και επεκτάθηκε σε αυτά.
Περιλαμβάνεται η αστική ευθύνη προς τον ιδιοκτήτη της οικοδομής της επιχείρησης.
Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανώτερου ορίου κάλυψης.

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Νομική Προστασία Επιχείρησης

Κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών για την προστασία των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε υποθέσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Περιλαμβάνει νομική προστασία για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, νομική προστασία εργατικών διαφορών, επαγγελματικής στέγης, διαφορών με ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€3.000

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Δείτε ακόμη: