Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει ολοκληρωμένα προγράμματα για την ασφάλιση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων τόσο κατά την περίοδο συναρμολόγησης / εγκατάστασής τους  όσο και κατά τη λειτουργία τους.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Ασφάλιση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκής Μονάδος κατά παντός κινδύνου

Αφορά φωτοβολταϊκές μονάδες / πάρκα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία τους, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η δοκιμαστική λειτουργία και έχει γίνει σύνδεση της εγκατάστασης με τη ΔΕΗ.

Πρόκειται για ένα ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου που περιλαμβάνει την κάλυψη Μηχανικών Βλαβών, με επεκτάσεις πυρός και άλλων κινδύνων, Απώλειας Κερδών αλλά και αρκετά προσαρτήματα ώστε να απολαμβάνετε την πληρέστερη κάλυψη.

Υλικές Ζημιές με επεκτάσεις πυρός

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία, αιφνίδια και απρόβλεπτη φυσική απώλεια ή ζημιά συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου Μηχανικών Βλαβών.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, παρέχονται οι καλύψεις:

Λανθασμένος σχεδιασμός – Ελαττωματικό υλικό (μετά τη λήξη της παρεχόμενης από τον κατασκευαστή εγγύησης ή συντήρησης) – Ελαττώματα χύτευσης – Λάθη συναρμολόγησης – Λανθασμένη εργασία – Κακοτεχνία – Απροσεξία, αμέλεια, έλλειψη ικανότητας – Λανθασμένος χειρισμός – Φυσική έκρηξη – Πλημμύρα – Σεισμός – Κατακλυσμός – Καθίζηση – κατολίσθηση εδάφους – Πτώση βράχων – Κλοπή με διάρρηξη

Επιπρόσθετα, η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη υλική ζημιά που προέρχεται από τους παρακάτω κινδύνους:

Πυρκαγιά – κεραυνό -Πυρκαγιά από δάσος- Ευρεία έκρηξη – Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων που πέφτουν από αυτά – Καπνό -Θύελλα, καταιγίδα – Χιόνι, παγετός, χαλάζι- Κακόβουλες ενέργειες – Ζημιές κλέφτη – Πρόσκρουση οχήματος – Έξοδα κατεδάφισης & αποκομιδής συντριμμάτων έως 10% επί του ποσού της ζημιάς -Έξοδα αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών, έξοδα αδειών, έως 10% επί του ποσού της ζημιάς – Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της καλυπτόμενης ζημιάς – Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς – έκρηξης έως €50.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης – Προστασία υπασφάλισης έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών -Όρος 72 ωρών

Απώλεια Κερδών

Καλύπτεται η απώλεια κερδών, συνεπεία άμεσης υλικής ζημιάς κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων που παρέχονται από το Τμήμα Ι – Υλικές Ζημιές με τις επεκτάσεις του, λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, εντός της περιόδου αποζημίωσης που ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων

Ασφάλιση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκής Μονάδος Κατονομαζόμενων Κινδύνων
(Πυρός & Συμπληρωματικών Καλύψεων)

Αφορά φωτοβολταϊκές μονάδες / πάρκα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία τους, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η δοκιμαστική λειτουργία και έχει γίνει σύνδεση της εγκατάστασης με τη ΔΕΗ.

Παρέχει πλήρη κάλυψη κατά πλήθους κατονομαζόμενων κινδύνων και, προαιρετικά, καλύψεις απώλειας κερδών, σεισμού και καθίζησης – κατολίσθησης.

Ασφάλιση Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων

Καλύπτονται ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις, το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό της μονάδος από:

 • Πυρκαγιά, κεραυνό, πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών ή και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετό, βάρος χιονιού
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κλοπή συνεπεία διάρρηξης ή/και αναρρίχησης και ζημιές από κλοπή
 • Τυχαία θραύση κρυστάλλων / πάνελ μη οφειλόμενη σε ελαττωματική τοποθέτηση ή ελαττωματικό εξοπλισμό εκ κατασκευής μέχρι € 3.000
 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία πυρός, μέχρι το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών με μέγιστο ποσό € 10.000
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι € 50.000
 • Αποκομιδή ερειπίων μέχρι το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών
 • Έξοδα / αμοιβές Αρχιτεκτόνων κλπ. Επαγγελματιών, έξοδα αδειών έως € 5.000
 • Έξοδα ελαχιστοποίησης και περιορισμού της καλυπτόμενης ζημίας έως το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών
 • Αξία αντικατάστασης (αξία καινούριου)
 • Υπερηχητικό κύμα (sonic boom) μέχρι το 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.
 • Όρος μη ηθελημένης υπασφάλισης μέχρι το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Απώλεια Κερδών

Καλύπτεται η απώλεια κερδών, συνεπεία άμεσης υλικής ζημιάς κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων , λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ.

 • Σεισμός
 • Καθίζηση – κατολίσθηση – ανύψωση εδάφους συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου

Ασφαλιση Φωτοβολταϊκης Μοναδος
Κατα Την Περιοδο Συναρμολογησης & Εγκαταστασης

Απευθύνεται τόσο σε κατασκευαστές όσο και σε ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών μονάδων.

Συνδυάζει την κάλυψη κατά παντός κινδύνου για ζημιές πάσης φύσεως στις εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη.

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης & Εγκατάστασης

Καλύπτονται οποιεσδήποτε απρόοπτες και ξαφνικές φυσικές απώλειες / υλικές ζημίες του έργου οι οποίες οφείλονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε αιτίες όπως:

Κεραυνό, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση.

Φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, οποιαδήποτε ηλεκτρική αιτία.

Κλοπή με διάρρηξη.

Κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους (π.χ. τραυματισμός ή θάνατος από ατύχημα, απώλειες ή ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων) και που σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης της μονάδας.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη / κατασκευαστή της μονάδας προς τους εργαζομένους του στην εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος για σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτούς (π.χ. τραυματισμός, θάνατος από ατύχημα).

Δείτε ακόμη: