ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Αποδέχομαι, συναινώ και εκχωρώ όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες προκειμένου να γίνει αποκλειστική χρήση της εικόνας μου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο video, για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή/και προωθητικούς σκοπούς της εταιρείας ««YΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»», στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας για τα 50 χρόνια της Εταιρείας, στις επίσημες σελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter Instagram, YouTube κτλ.).

Περαιτέρω, δηλώνω ρητά πως, προτού αποδεχθώ το παρόν, έχω πλήρως ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει η χρήση του video.
Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των δικαιωμάτων μου βάσει των άρθρων 12 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, μέσω των όρων χρήσης της ιστοσελίδας.

Δηλώνω ότι δεν έχω καμία οικονομική απαίτηση, παραιτούμενος/η από κάθε είδους δικαίωμα σχετικά με την ως άνω χρήση της εικόνας μου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Τέλος, δηλώνω ότι συναινώ στην διατήρηση του ως άνω υλικού στο αρχείο της ανωτέρω εταιρείας για τους αναφερόμενους στην παρούσα σκοπούς εμπορικής προώθησης και διαφήμισης καθώς και για την τυχόν ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων της ως άνω εταιρείας ή την τυχόν εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεών της σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.