ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 «(ΓΚΠΔ)»

Η Παρούσα αφορά τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας https://ydrogios.gr καθώς και τους ασφαλισμένους, λήπτες της ασφάλισης, παρόχους, συνεργάτες της Εταιρείας και λοιπούς τρίτους

Εισαγωγή

Η «YΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εφεξής η «Εταιρεία», στο πλαίσιο παροχής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών  υπηρεσιών της, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για τους σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Διατηρώντας υψηλά το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες, συνεργάτες, εργαζομένους, τρίτους και εταίρους του επιχειρηματικού και ευρύτερου κοινωνικού της περιβάλλοντος, η Εταιρεία ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου όπως αυτό διαμορφώνεται μέσω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών, κανονισμών και κωδίκων δεοντολογίας  που εγκρίνει ή εκδίδει  η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Σκοπός της Παρούσας Ενημέρωσης είναι να σας εξηγήσει με σαφή, απλό, διαφανή  και κατανοητό τρόπο τα μέσα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τον προσήκοντα τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση αν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

1.     Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:
 
Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ
Λ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα Αττικής
2.     Τηλεφωνικά : (+30) 210 9477 395
 
3.     Email: dpo@ydrogios.gr

Σχέση της Παρούσας Ενημέρωσης με όρους χρήσης και άλλες Πολιτικές

Η παρούσα Ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της Εταιρικής Ιστοσελίδας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον Εταιρικό Ιστότοπο , αποδέχεστε την παρούσα ενημέρωση , την Πολιτική Cookies και τους όρους χρήσης όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας.

Είδη Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση τα δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα και ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

Α. Δεδομένα  Ταυτοποίησης       Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Φύλο, Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας, Αρ. Διαβατηρίου, Επάγγελμα, Οικογενειακή Κατάσταση, Ιδιότητα, Βαθμός Συγγένειας, Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος τοποθεσίας συσκευής (geolocation), αρ. ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Β. Δεδομένα Επικοινωνίας Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου
Γ. Δεδομένα Πληρωμής Τραπεζικοί λογαριασμοί, IBAN

 

Δ. Δεδομένα Ασφάλισης

Δίπλωμα Οδήγησης, Άδεια Κυκλοφορίας, και λοιπά  Δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σας σύμβασης (π.χ. ύψος, βάρος, χόμπι, δραστηριότητες, αθλήματα) καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή σας σε Δημόσιο ή/και άλλο Ιδιωτικό φορέα
Ε. Δεδομένα Ταυτοποίησης Εξαρτώμενων Μελών Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Φύλο, Επάγγελμα, Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας, Αρ. Διαβατηρίου
ΣΤ. Δεδομένα Διακανονισμού  Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται    στην    αίτηση   αποζημίωσης/  ή  σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά που σχετίζονται με αυτήν.
Ζ. Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων (Δεδομένα Υγείας – Υπηκοότητα) Ιατρικές Πληροφορίες στα πλαίσια συλλογής ιατρικού ιστορικού κατά το στάδιο αιτήσεων ασφάλισης ή /και προασφαλιστικού ελέγχου ή/και στα πλαίσια διακανονισμού αποζημίωσης σωματικών βλαβών, ασθένειας, ατυχήματος, ή νοσοκομειακής περίθαλψης/ φαρμακευτικής αγωγής. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας, της ψυχικής σας υγείας ή το ιατρικό ιστορικό της οικογενείας σας. Δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας (Υπηκοότητα)
Η. Δεδομένα που αφορούν σε εκπαίδευση και εργασιακή κατάσταση (παρούσα ή παρελθοντική) Προϋπηρεσία, Τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις, ιδιότητα μέλους σε επαγγελματικό σύλλογο κλπ.
Θ. Δεδομένα Εικόνας Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω συστήματος βιντεο επιτήρησης στις εγκαταστάσεις μας

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

1. Απευθείας από Εσάς
Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας απευθείας στην εταιρική μας ιστοσελίδα ώστε να εκθέσετε τα αιτήματα σας, να λάβετε άλλες ενημερώσεις για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, να υποβάλλετε παράπονα  και να εκθέσετε το ενδιαφέρον σας για μελλοντική ένταξη σας στο δυναμικό μας, συλλέγουμε και διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς επίτευξης των αιτημάτων, των πληροφοριών, της επίλυσης των παραπόνων ή της βοήθειας  που ενδεχομένως χρειάζεστε. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, και τα οποία αποθηκεύονται ή και αξιολογούνται μόνο για το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για την βέλτιστη εξυπηρέτηση και της επικοινωνίας μας μαζί σας.

Εάν επισκεφθείτε τα γραφεία της Εταιρείας κατά την είσοδο σας στο κτίριο θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, το σκοπό και τη διάρκεια τη επίσκεψής σας, ενώ το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας (CCTV), θα καταγράψει την εικόνα σας.

2. Συλλογή από εσάς τους ίδιους μέσω της εφαρμογής κινητών συσκευών (MOBILE APP) MyYdrogios
Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή  MyYdrogios και τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, η Εταιρεία προς ικανοποίηση και διασφάλιση των αναγκών σας θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία θα είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε αιτούμενη υπηρεσία. 

3. Συλλογή από εσάς τους ίδιους μέσω της Ιστοσελίδας MyYdrogios (WEB)
Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα  MyYdrogios και τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, η Εταιρεία προς ικανοποίηση και διασφάλιση των αναγκών σας θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία θα είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε αιτούμενη υπηρεσία. 

4. Συλλογή από εσάς τους ίδιους μέσω των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών YdrogiosPayOnline και YdrogiosMobilePay/ ηλεκτρονική πληρωμή ασφαλίστρων
Στις περιπτώσεις  που επιλέγετε να εξοφλήσετε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, η Εταιρεία θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας (στοιχεία χρήστη) για τη διεκπεραίωση  της πληρωμής σας (αναγνώριση/ αντιστοίχιση οφειλής). Η Εταιρεία, δεν συλλεγεί τα δεδομένα που αφορούν τα στοιχεία της κάρτας σας, καθώς τα δεδομένα αυτά εισάγονται στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τράπεζας που διενεργεί την εκάστοτε συναλλαγή απευθείας μέσω του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών (ΔΙΑΣ).

5. Συλλογή με αυτοματοποιημένα μέσα
Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικς, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας- geolocation (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε τον διαδικτυακό μας τόπο.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Cookies της Εταιρείας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε/περιορίσετε τη χρήση τους.

Όσον αφορά τη χρήση των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookieshttps://ydrogios.gr/web/cookies-policy/

6. Συλλογή από το δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Εταιρείας
Με την αίτηση ασφάλισης που συμπληρώνετε και υποβάλλετε μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας, δηλώνετε την πρόθεση σας για την μεταφορά του κινδύνου αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, πυρός, κατοικίας, προσωπικού ατυχήματος κλπ. στην Εταιρεία. Τα στοιχεία σας εφόσον είναι ακριβή, πλήρη και αληθή θα χρησιμοποιηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο ώστε να συναφθεί η σύμβαση ασφάλισης και να καθορισθεί το αναλογούν ασφάλιστρο.

Η υποχρέωση συμπλήρωσης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, των λοιπών στοιχείων και πληροφοριών, που σας ζητά η Εταιρεία στην Αίτηση ασφάλισης, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης που βασίζεται στον ν. 2496/1997 (Ασφαλιστική Σύμβαση), το ν. 489/1976 (Υποχρεωτική ασφάλιση εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστική ευθύνη) και στο ν.4364/2016 (Φερεγγυότητα II).

Συνεπώς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να μην προχωρήσει στην σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης σε περίπτωση που εναντιωθείτε στην ως άνω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή που προχωρήσετε σε υποβολή αναληθών/ ανακριβών, ελλιπών στοιχείων και πληροφοριών.

Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να προβεί σε καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εφόσον εναντιώνεστε ή ανακαλείτε την συγκατάθεση σας (στις περιπτώσεις που έχει απαιτηθεί) για την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σας κάλυψης, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Εταιρεία απέναντι σας.

7. Συλλογή δεδομένων από πραγματογνώμονες/ λοιπούς συνεργάτες και τρίτους
Κατά την διάρκεια των ασφαλιστικών μας δραστηριοτήτων ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά δεδομένα ασφαλισμένων ή/ και τρίτων προσώπων από πραγματογνώμονες, ασφ. διαμεσολαβητές, ιατρούς πραγματογνώμονες, δικηγόρους, ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, συνεργεία αυτοκινήτων, τεχνικούς συμβούλους, Τράπεζες, δημόσιες και δικαστικές αρχές, την ΥΣΑΕ, το κέντρο πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου και λοιπούς Τρίτους. Επιπλέον σε περιπτώσεις ασφάλισης ακινήτου, ενδέχεται να λάβουμε γνώση στοιχείων και πληροφοριών που σας αφορούν μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου και των κατά τόπους αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων.
Ακόμα ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές πληροφορίες από συμβεβλημένους παρόχους Διαχείρισης Ασφαλιστικών Προϊόντων Υγείας και Αποζημιώσεων και λοιπά τρίτα πρόσωπα που έχετε εξουσιοδοτήσει να παρέχουν πληροφορίες στην Εταιρεία.

Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η συλλογή των Δεδομένων σας και ποια η νομική βάση επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς και με τη δέουσα νομική βάση:

Σκοπός Επεξεργασίας Επεξήγηση Νομική Βάση
Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης/ Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης

Όταν υποβάλλετε αίτηση ασφάλισης, είναι απαραίτητο να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, για να διασφαλίσουμε ότι ικανοποιούμε τις ανάγκες σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή/και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ζητήματα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μας.

 

Εκτέλεση της Σύμβασης (στην οποία περιλαμβάνεται το πλαίσιο λήψης μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου πρίν από την σύναψη της σύμβασης καθώς και στη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της   εκτίμησης,   του   ελέγχου   και   του διακανονισμού   της   ασφαλιστικής   αποζημίωσης   σε   περίπτωση   επέλευσης   του ασφαλιστικού κινδύνου ή και της καταβολής του προβλεπόμενου  στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος).
Εκτέλεση Οικονομικών Συναλλαγών μέσω YdrogiosPayOnline και YdrogiosMobilePay / Ηλεκτρονική Πληρωμή Ασφαλίστρων Στην περίπτωση που επιλέξετε να εξοφλήσετε τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, η Εταιρεία θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας (στοιχεία χρήστη) με σκοπό τη  διεκπεραίωση  της πληρωμής σας (αναγνώριση/ αντιστοίχιση οφειλής). Κατόπιν της ταυτοποίησης σας θα μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας με την οποία συνεργαζόμαστε ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η χρέωση της κάρτας σας και η εξόφληση των ασφαλίστρων σας. Διαχείριση της ασφαλιστικής σας σύμβασης  
Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας Διατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την πλοήγηση των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η δομή της. Συγκατάθεση κατά το στάδιο πλοήγησης στην Ιστοσελίδα μας
Πρόληψη ασφαλιστικής Απάτης Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς διασφάλιση της αποτροπής της εξαπάτησης της Εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του Υποκειμένου των δεδομένων που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα π.χ. την υπερτιμολόγηση της απαίτησης της ασφαλιστικής αποζημίωσης, την εικονική απαίτηση της ασφαλιστικής αποζημίωσης ή τη δόλια πραγμάτωση της ασφαλιστικής περίπτωσης.  Έννομο συμφέρον
Προστασία μέσω Σύστηματος  Βιντεοεπιτήρησης  Η Εταιρεία χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης για τη προστασία των εγκαταστάσεων, ανθρώπων και αγαθών από παράνομες πράξεις καθώς και την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας της υγείας και της περιουσίας του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και τρίτων που εισέρχονται/ νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Έννομο συμφέρον
Επεξεργασία που επιβάλλεται από το Νόμο Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικώς:
· Τη Φορολογική Νομοθεσία
· Τη νομοθεσία για την αξιολόγηση του κινδύνου και της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ν.4364/2016, Φερεγγυότητα ΙΙ)
·  Το Ν. 489/1976 « Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των  εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»
· Το Ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις»
Συμμόρφωση με Νομική Υποχρέωση
Εμπορική επικοινωνία επικοινωνία /προωθητικές ενέργειες/διεξαγωγή ερευνών αγοράς και ικανοποίησης πελάτη Αποστολή προωθητικών προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, με σκοπό την ενημέρωσή σας για υφιστάμενα ή νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της ασφάλισής σας και έως 36 μήνες μετά τη λήξη της.
Διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελάτη και έρευνα αγοράς για την κατανόηση των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και τη βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. 
Συγκατάθεση

Επεξεργασία απλών δεδομένων για την οποία απαιτείται η ενημέρωση του υποκειμένου

Για την συλλογή και την επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων απαιτείται η ενημέρωση του υποκειμένου.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών (δεδομένα υγείας) για την οποία απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου

Για την συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (δεδομένα υγείας) θα σας ζητείται πάντοτε η παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκαταθέσεως σας η οποία εκδηλώνεται με ενυπόγραφη δήλωση.

Επεξεργασία δεδομένων Ανηλίκων

Για ανηλίκους κάτω των 15 ετών (ή άλλου εκ του νόμου ηλικιακού ορίου) που συμμετέχουν στην ασφάλιση με την ιδιότητα του ασφαλισμένου ή και δικαιούχου, η επεξεργασία είναι σύννομη, μόνο εάν και στο βαθμό που η συγκατάθεση λαμβάνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

Όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του (ή την εκάστοτε εκ του νόμου προβλεπόμενη ηλικία), θα πρέπει να δώσει αυτοπροσώπως τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση ο παρών Διαδικτυακός Τόπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα

Η Εταιρεία δύναται να διενεργεί πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων σας με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών με σκοπό την εκτίμηση του προφίλ κινδύνου και τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας απόφασης επί της αιτούμενης ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ο τελικός έλεγχος της αίτησης σας θα πραγματοποιείται πάντοτε από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Εταιρείας.

Επιπλέον προκειμένου να αποτρέψουμε περιστατικά απάτης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας και με αυτοματοποιημένα μέσα για να αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Λήψη αποφάσεων βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα μέσα δεν υφίσταται κατά τη διενέργεια ελέγχου ενδεχόμενης απάτης η οποία και διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το τεχνολογικό δίκτυο της Εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των ψηφιακών περιουσιακών της στοιχείων (servers, PCs, Data Bases, κλπ.), το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε αυτά (υπάλληλοι, πάροχοι, συνεργάτες), προστατεύεται με τεχνικά μέσα όπως Τείχος Προστασίας “Firewall”, εργαλεία εντοπισμού κακόβουλων προγραμμάτων “Antivirus”, Intrusion Detection System (IDS), πρόγραμμα ελέγχου διαρροής πληροφοριών “email DLP”, κρυπτογράφηση απομακρυσμένης σύνδεσης– μεταδιδόμενης πληροφορίας – αποθηκευτικών μαγνητικών μέσων, περιορισμός πρόσβασης και χρήσης USB / CD / Disk Storage, κλπ, καθώς επίσης με οργανωτικά μέσα όπως εργασιακοί ρόλοι, διαχωρισμός καθηκόντων, εκπαίδευση προσωπικού, επιθεώρηση εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, διαδικασίες επιχειρησιακής συνέχειας και τεχνολογικής ανάκαμψης, κλπ. Επιπροσθέτως, με χρήση φυσικών μέτρων προστασίας όπως φύλαξη κτιρίου 7/24, συναγερμός και ανίχνευση παραβίασης, κλπ.

Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας / Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης ή/και για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ή/και που αποστέλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας ενημερωτικά μηνύματα σε εσάς.

Περαιτέρω, πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο:

 • Λοιπές εμπλεκόμενες στο τροχαίο ατύχημα ασφαλιστικές εταιρείες κατά το στάδιο διακανονισμού υλικών ζημιών ή/και σωματικών βλαβών.
 • Λοιπές εμπλεκόμενες στο τροχαίο ατύχημα ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ/Φιλικός διακανονισμός).
 • Η Υπηρεσία Στατιστικής των ασφαλιστικών εταιρειών (αρχείο ΥΣΑΕ) της ΕΑΕΕ.
 • Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό ή με αλλοδαπό όχημα.
 • Αντασφαλιστικές εταιρείες, συνεργεία αυτοκινήτων, συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ιατροί πραγματογνώμονες, επιμελητές, δικηγόροι, πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, τρίτοι διακανονιστές ζημιών.
 • Συμβεβλημένοι Πάροχοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Προϊόντων Υγείας και Αποζημιώσεων
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας, φροντίδας ατυχημάτων, αποκατάστασης κρυστάλλων  και αερομεταφοράς τραυματιών.
 • Συντονιστικό Κέντρο Βοήθειας.
 • Τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Ιατροί, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα
 • Εταιρείες Παροχής Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης( όπου απαιτείται)
 • Εταιρεία αερομεταφοράς τραυματιών (παροχή ιατρικής βοήθειας και αερομεταφοράς)
 • Εταιρείες διαχείρισης υπολειμματικών αξίων ζημιωθέντων οχημάτων.
 • Λοιπές εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες κατά το στάδιο διακανονισμού της ζημιάς.
 • Εταιρείες παροχής τεχνικής βοήθειας και αποκατάστασης ζημιών.
 • Συντονιστικό Κέντρο Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας και Δίκτυο συμβεβλημένων Τεχνικών αποκατάστασης ζημιάς.
 • Εταιρείες πληροφορικής, τα ΕΛΤΑ και συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • Δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμοί, εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές.
 • Τράπεζες και Πάροχοι τερματικών σταθμών (POS).
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες προωθητικών ενεργειών με σκοπό την εμπορική επικοινωνία και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.
 • Συνεργαζόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (δεδομένα εικόνας).

Όταν απαιτείται οι ως άνω αποδέκτες να λάβουν γνώση των δεδομένων σας, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί από πλευράς τους τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά  μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των Δεδομένων σας και ότι τα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο για τους  σκοπούς εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Εταιρεία. Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων δεν γίνεται σε τρίτα μέρη, εκτός αν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή μετά από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής.

Διαβίβαση στοιχείων σε Τρίτη Χώρα

Η Εταιρεία λόγω συνεργασίας της με αντασφαλιστικές εταιρείες τρίτων χωρών, ενδέχεται, υπό τις προϋποθέσεις των 44 επ. ΓΚΠΔ να προβεί σε διαβίβαση των δεδομένων σας εκτός Ελλάδος ή και Ε.Ε.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σας σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη στις περιπτώσεις που η ασφαλιστική σας αίτηση απορριφθεί από την Εταιρεία. Τα ως άνω χρονικά διαστήματα ενδέχεται να ξεπεραστούν εφόσον εκκρεμεί δικαστική διένεξη και πάντως μέχρι την περαίωση αυτής με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε βιογραφικά διατηρούνται για 1 χρόνο.  

Το υλικό του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας (CCTV) διατηρείται για 15 ημέρες. Σε περίπτωση συμβάντος σε βάρος της Εταιρείας των υπαλλήλων της ή τρίτων επισκεπτών, οι εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν ενδέχεται να τηρηθούν σε ξεχωριστό αρχείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους.

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Δικαίωμα Ενημέρωσης Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την συλλογή και την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα Πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πληροφορίες από την Εταιρεία για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας  αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή όχι, καθώς και, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά με συνοπτικό, κατανοητό, διαφανή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.
Δικαίωμα Διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την Εταιρεία να διορθώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Δικαίωμα Διαγραφής Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την Εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, το αίτημα σας αυτό ενδέχεται να απορριφθεί.

Δικαίωμα Περιορισμού

της Επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας υπό ορισμένες προϋποθέσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.
Δικαίωμα Εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη περίπτωσή σας (έννομο συμφέρον) και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται  να μην επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά σας  δεδομένα εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στη

φορητότητα    

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στην Εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη Εταιρεία (νέο υπεύθυνο επεξεργασίας). Η Εταιρεία δεν δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματος σας,  εκτός και αν προσβάλλονται τα δικαιώματα τρίτων προσώπων.
Δικαίωμα να ζητάτε ανθρώπινη επέμβαση Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (λήψη αποφάσεων για εσάς με τεχνολογικά μέσα και χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε τη “Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων” και να την υποβάλετε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό αίτημα, χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας.

Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:
 
Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ
Λ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα Αττικής
Τηλεφωνικά : (+30) 210 9477 395
 
Email: dpo@ydrogios.gr

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, ή πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, διατηρείτε το δικαίωμα σας να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2021