Πλατφόρμα Αναφορών (Whistleblowing)

Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, οι άνθρωποι μας επιδεικνύουν ήθος, ακεραιότητα και εντιμότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν, επώνυμα ή ανώνυμα, οποιαδήποτε περιστατικά παραβίασης της νομοθεσίας και του εταιρικού κώδικα δεοντολογίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους.
Μπορούν να υποβάλουν την αναφορά τους στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών είτε γραπτά είτε φωνητικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναφορών. Στην πλατφόρμα αναφορών, η ταυτότητα των αναφερόντων προστατεύεται πλήρως, διατηρώντας την ανωνυμία τους αν το επιθυμούν μέσω κωδικού που λαμβάνουν κατά την ολοκλήρωση της υποβολής, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών.
Όσοι αναφέρουν ύποπτα περιστατικά με καλή πίστη, προστατεύονται με βάση τον Ν. 4990/2022 από αντίποινα, απειλές ή άδικη μεταχείριση, καθώς και από αδικαιολόγητες αλλαγές στη σύμβαση εργασίας τους. Μέσω των αναφορών, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να επιλύει προβλήματα προτού αυτά κλιμακωθούν σε μεγαλύτερα ζητήματα, προστατεύοντας τους ανθρώπους της, βελτιώνοντας την λειτουργία της, το επίπεδο των υπηρεσιών της και ενισχύοντας τη φήμη της στην αγορά.